HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Year of Award

Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food

Year of Award

2019 / 24 Craftsmen

2018 / 23 Craftsmen

2017 / 12 Craftsmen

2016 / 18 Craftsmen

2015 / 20 Craftsmen

2014 / 23 Craftsmen

2013 / 46 Craftsmen

2012 / 64人

2011 / 63 Craftsmen

2010 / 200 Craftsmen

  • Halal Portal Site

HOME > Craftsmen Who Create the Fuji no Kuni Capital of Food > Year of Award